Pro rodiče – vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi)

Jak poznám, že má moje dítě nárok na podpůrná opatření?

Nárok na podpůrná opatření mají všechny děti, které nezbytně potřebují podpůrná opatření 1. až 5. stupně k tomu, aby se mohly úspěšně vzdělávat a také se plnohodnotně účastnit zájmového vzdělávání (např. v družině nebo školním klubu). O tom, komu budou poskytnuta podpůrná opatření 1. stupně (bez zvýšeného financování), rozhodují učitelé a poradenští pracovníci školy (např. výchovný poradce nebo speciální pedagog).

O tom, zda má dítě nárok na podpůrná opatření 2. až 5. stupně rozhoduje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna  – PPP nebo speciálně pedagogické centrum – SPC).

Jak mám postupovat, pokud si myslím, že moje dítě má nárok na podpůrná opatření?

Pokud dítě již navštěvuje nějakou školu, je vhodné situaci dítěte prokonzultovat s jeho třídním učitelem případně výchovným poradcem či jiným poradenským pracovníkem školy.  Pokud je zjevné, že speciální potřeby dítěte vyžadují intenzivnější podporu nebo dítě ještě žádnou školu nenavštěvuje, je vhodné se rovnou obrátit na příslušné poradenské zařízení (PPP nebo SPC). To provede diagnostiku za účelem posouzení potřeb dítěte a stanovení konkrétních podpůrných opatření, které mu mohou pomoci při vzdělávání.

Jaké jsou podmínky poskytování podpůrných opatření?

V případě podpůrných opatření 1. stupně o jejich poskytování rozhodují pracovníci školy. Pro dítě vypracují plán pedagogické podpory, ve kterém popíšou podpůrná opatření poskytovaná dítěti a cíle, kterých chtějí jejich poskytováním dosáhnout (např. prodloužením času na vypracování úkolů ve výuce chtějí učitelé dosáhnout zvýšení úspěšnosti dítěte při plnění zadávaných úkolů apod.). S plánem pedagogické podpory seznámí rodiče dítěte.

V případě podpůrných opatření 2. až 5. Stupně uvedených v doporučení z poradenského zařízení bude nezbytné před zahájením jejich poskytování zajistit informovaný souhlas rodičů (zákonných zástupců dítěte). Bez informovaného souhlasu nebude škola moci tato podpůrná opatření dítěti poskytovat.

Kdo a jak dostane finance na podpůrná opatření?

Finanční prostředky na podpůrná opatření ve výši, která umožní jejich realizaci, dostane škola. Pokud poradenské zařízení doporučí podpůrná opatření i pro pobyt dítěte ve školském zařízení (např. družině), obdrží prostředky na doporučená podpůrná opatření také školské poradenské zařízení.

V prvních dvou letech zavádění novely školského zákona do praxe budou nároková podpůrná opatření financována z prostředků, které ministerstvo bude školám přidělovat prostřednictvím krajských úřadů.

Za jak dlouhou dobu od odborného posudku mohu očekávat, že mé dítě dostane finance na podpůrná opatření?

Doba se bude lišit náročností zajištění podpůrného opatření. Jiná čekací doba bude v případě nákupu pomůcek a jiná v případě zajištění asistenta pedagoga, kdy bude třeba vypsat výběrové řízení. Nicméně doba shánění podpůrného opatření by neměla překročit 4 měsíce. Pokud se tak stane, škola bude mít povinnost kontaktovat poradenské zařízení, se kterým bude muset vzniklou situaci řešit. Do doby zajištění poskytování doporučeného podpůrného opatření bude mít škola povinnost poskytovat dítěti obdobné podpůrné opatření stejného stupně.

Je nějaké maximum pro počet asistentů pedagoga ve třídě?

V běžné třídě by na jednoho asistenta pedagoga měly být nejvýše čtyři děti. Ve speciální škole nebo třídě to může být i více.

Kolik žáků s potřebou podpůrných opatření může být ve třídě?

V běžné třídě by mělo být nejvýše 5 dětí s potřebou podpůrných opatření 2. až 5. stupně, z toho by měly být nejvýše 4 děti se zdravotním postižením.

Pokud škola nebude mít možnost limit maximálního počtu dětí s potřebou podpůrných opatření 2. až 5. stupně ve třídě dodržet (např. nebude moci vytvořit paralelní třídy, aby děti rozdělila do dvou tříd), bude moci získat asistenta pedagoga nad rámec úvazku doporučeného jednotlivým dětem s potřebou podpůrných opatření. V takové třídě tedy bude moci působit asistent pedagoga kvůli zvýšené zátěži spojené s vyšším počtem dětí s potřebou podpůrných opatření.

Může mít dítě nárok na speciálně pedagogickou péči v běžné škole?

Mezi podpůrná opatření je zahrnutý také předmět speciálně pedagogické péče. Jeho časová dotace bude od 1 hodiny do 3 hodin týdně. Konkrétní zajištění speciálně pedagogické péče se bude odvíjet od potřeb dítěte a možností organizačního zajištění – bude možné jej poskytovat individuálně nebo v menší skupině. Jedná se např. o reedukace, nácviky potřebných dovedností apod.).

 

Pokud máte konkrétní dotaz, můžete se nás zeptat přímo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Váš dotaz

    „Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich